İLAN
KELKİT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
 
 
1-Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sadak, Sökmen, Karşıyaka, Günbatar, Babakonağı, Kazanpınar Köylerinde ve Bahçelievler, Büyükcami, Ünlüpınar Beldesi Fatih Mahallesi  hudutları içerisinde bulunan Hazineye ait aşağıda tapu ve ihale bilgileri yazılı  12 adet taşınmaz malın satış ihaleleri  ile Büyükcami Mahallesi hudutları içerisinde bulunan Hazineye ait aşağıda tapu ve ihale bilgileri yazılı  1 adet taşınmaz malın kiralama ihaleleri kendi hizasında belirtilmekte olan tarih ve saatte 2886 Devlet İhale Kanununun 45.  ve 51/g maddesine  göre yapılacaktır.
2-İhaleler Kelkit  Milli Emlak Şefliğinde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır. (Çay ocağı ihalesi Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.)
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
        -Geçici teminatı Ziraat Bankası Kelkit Şubesi - Kelkit Malmüdürlüğü tahsilat hesabı olan TR59 0001 0002 5000 0010 0054 52 nolu hesaba yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilen değerler:1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte), 3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler , 4)Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
        -Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
        -Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
        -Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
         -Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği Temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
4- Hükümet Konağı Çay Ocağı ihale başvuruları İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır.
5-İhale ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kelkit Milli Emlak Sefliğinde görülebilir.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9-İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr. adresinden görülebilir.
     İlan olunur.
 
 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
 
İli/İlçesi
MAHALLESİ/ KÖYÜ
CİNSİ
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ (m2 )
HAZİNE HİSSESİ
İMAR DURUMU
FİİLİ DURUMU
TAHMİNİ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
 
İHALE USULÜ
Gümüşhane/Kelkit
Sadak Köyü
Ham Toprak
546
1
4.677,04
Tam
İmarsız
Boş
117.000,00
35.100,00
24/05/2019
10:30
Açık Teklif
Gümüşhane/Kelkit
Sadak Köyü
Arsa
546
2
2.648,81
Tam
İmarsız
Boş
67.000,00
20.100,00
24/05/2019
10:45
Açık Teklif
Gümüşhane/Kelkit
Sökmen Köyü
Ham Toprak
369
3
439,90
Tam
İmarsız
Boş
9.700,00
2.910,00
24/05/2019
11:00
Açık Teklif
Gümüşhane/Kelkit
Sökmen Köyü
Ham Toprak
369
4
720,00
Tam
İmarsız
Boş
15.840,00
4.752,00
24/05/2019
11:15
Açık Teklif
Gümüşhane/Kelkit
Sökmen Köyü
Ham Toprak
369
5
503,21
Tam
İmarsız
Yaklaşık 200,00 m2 si gübre dökme alanı geri kalanı boştur.
11.100,00
3.330,00
24/05/2019
11:30
Açık Teklif
Gümüşhane/Kelkit
Bahçelievler Mah.
Arsa
112
60
59,61
Tam
Konut Alanı
Boş
21.650,00
6.495,00
24/05/2019
13:30
Açık Teklif
Gümüşhane/Kelkit
Karşıyaka Köyü
Arsa
179
1
1.199,65
Tam
İmarsız
Boş
37.200,00
11.160,00
24/05/2019
13:45
Açık Teklif
Gümüşhane/Kelkit
Ünlüpınar Beldesi-Fatih Mah.
Arsa
550
201
50,68
Tam
Konut Alanı
Boş
6.335,00
1.900,50
24/05/2019
14:00
Açık Teklif
Gümüşhane/Kelkit
Büyükcami Mah.
Arsa
339
202
66,33
Tam
Konut Alanı
Boş
18.600,00
5.580,00
24/05/2019
14:15
Açık Teklif
Gümüşhane/Kelkit
Günbatar Köyü
Ham Toprak
284
3
3.365,52
Tam
İmarsız
Boş
50.482,80
15.144,84
24/05/2019
14:30
Açık Teklif
Gümüşhane/Kelkit
Babakonağı Köyü
Ham Toprak
-
2989
1.500,44
Tam
İmarsız
Boş
33.009,68
9.902,90
24/05/2019
14:45
Açık Teklif
Gümüşhane/Kelkit
Kazanpınar Köyü
Ham Toprak
113
28
660,63
Tam
İmarsız
Boş
10.000,00
3.000,00
24/05/2019
15:00
Açık Teklif
 
 
 
 
KİRALAMA YAPILACAK TAŞINMAZLAR
 
İli/İlçesi
MAHALLESİ/ KÖYÜ
CİNSİ
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ (m2 )
HAZİNE HİSSESİ
İMAR DURUMU
FİİLİ DURUMU
YILLIK TAHMİNİ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
 
İHALE USULÜ
Gümüşhane/Kelkit
Büyükcami Mah.
Betonarme Dört Katlı Bina ve Arsası
391
5
5.831,55 m2 lik taşınmazın 14,80 m2 lik ksımı
Tam
Resmi Kurum
Hükümet Konağı Çay Ocağı
1.960,00 (Elektrik, Su, Isınma Hariç)
588,00
24/05/2019
15:30
 
Pazarlık Usulü