İLAN
KELKİT KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 23/08/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre;
a) Beş (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun ve odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek,
b) Dördüncü sınıfa (I - IV) kadarki araziler üzerinde uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek,
amaçlarıyla ağaçlandırma yapılmak üzere, 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile kiraya verilecektir.
 
AĞAÇLANDIRMA AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ
SIRA NO
İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ / KÖYÜ
ADA NO
PARSEL NO
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
KİRAYA VERİLECEK ALAN (m2)
VASFI (CİNSİ)
İMAR DURUMU
BAŞVURU SÜRESİ
1
Gümüşhane
Kelkit
Gödül Köyü
144
644
61.891,21
Ekli krokisinde A ve C ile gösterilen 50.143,61 m2 lik alan
Ham Toprak
İmarsız
05.10.2018-30.10.2018
 
2- Söz konusu taşınmazı kiralamak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde (Son başvuru 30/10/2018 Çarşamba günü saat 17:00’a kadardır) KELKİT KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNE) müracaat etmeleri gerekmektedir.
Birinci Grupta sayılanlar, 358 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin ekinde yer alan (EK-2/A) dilekçe,
İkinci Grupta sayılanlar, yine aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan (EK-2/B) dilekçe,
ve başvuru bedelini yatırdığına dair makbuz ile birlikte;
a) Gerçek kişilerin; Yerleşim Yeri Belgesi veya İkametgah Belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle Nüfus Cüzdanı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini,
b) Tüzel kişilerin ise; Başvurunun yapıldığı yıl içinde alınmış, kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına başvuruda bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
ibraz etmeleri gerekmektedir.
3- Başvuru Bedelleri ve Hak Sahipliği:
            Birinci Grup Başvuru Bedeli    : 400,00 TL      (Dörtyüz TL)
            İkinci Grup Başvuru Bedeli     : 4.000,00 TL   (Dörtbin TL)
            Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, aşağıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir:
a) Birinci Grup : Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 m2'ye kadar (100.000 m2 dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
b) İkinci Grup : Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m2'ye kadar (3.000.000 m2 dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
            Ancak, bu taşınmazlara yönelik olarak ağaçlandırma amaçlı tahsis taleplerinin bulunması halinde, ikinci fıkrada belirtilen hak sahipleri dikkate alınmaksızın sırasıyla; yüzölçüm sınırlaması aranmaksızın genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine, 500.000 m2 'ye kadar (500.000 m2 dahil) olan taşınmazlar için ise köy tüzel kişiliklerine öncelik tanınır.
4- Bir kişi tarafından ikinci fıkrada belirtilen ve yüzölçümü hak sahibi olabileceği miktardan fazla olan bir taşınmaz için başvuruda bulunulması halinde; taşınmazın fazla olan kısmının ağaçlandırma yapılması veya diğer şekillerde değerlendirilmesi suretiyle müstakil kullanımına uygun olup olmadığı İdarece tespit edilir ve fazla olan kısmının bu şekilde müstakil olarak kullanımının mümkün olmaması halinde bu kısım için de aynı kişi hak sahibi kabul edilerek işlem yapılabilir.
5- Birinci grupta yer alan kişi kendi grubunda hak sahibi olduğu miktar verildikten sonra, bu miktardan fazla olan kısmı için, bu Genel Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan tabloda ikinci grup için belirtilen başvuru bedeli yatırılmak suretiyle bu Genel Tebliğ ekinde (EK-2/B) yer alan dilekçe ile İdareye başvuruda bulunabilir ve bu kısma ilişkin başvuru ikinci grupta değerlendirilir.
6- İlan edilen bir taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar fazla olması halinde, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre taşınmaz İdarece belirlenen ve krokisinde gösterilen bölümler halinde hak sahipliğine konu edilebilir.
7- Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olur.
8- Bir taşınmazın bir kısmı veya tamamı üzerinde ikinci grupta sayılan birden fazla kişinin ağaçlandırma amaçlı ön izin ve kiralama talebi bulunması ve bu taleplerin taşınmazın farklı miktarlardaki yüzölçümleri için olması halinde; Valilik (Defterdarlık) tarafından aksi belirtilmedikçe; başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma, taşınmazın ikinci gruptaki talepler içinden talep edilen en yüksek yüzölçümü üzerinden yapılır.
9- Bir taşınmaz hakkında birden fazla başvuru yapılması, bu taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar büyük olması ve başvuru sahiplerinin hak sahibi olabilecekleri miktarlar çerçevesinde taşınmazın aynı kısmı için talepte bulunmaları halinde; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara (öncelik sırasına ve yüzölçümüne) göre taşınmazın hangi bölümü hakkında hangi başvuru sahibinin hak sahibi olacağı, bu hak sahiplerine ön izin verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki başvuru sahipleri arasında öncelikle anlaşma yapılmak suretiyle, anlaşma sağlanamaması halinde ise, İdarece hak sahipleri arasında kura çekilmek suretiyle belirlenir.
10- Her aileden sadece bir kişi hak sahibi olabilir.
11- Halk sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez.
12- Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda hak sahiplerine ağaçlandırma yapılmak üzere uygulama projesi hazırlanması amacıyla bedelsiz olarak doksan gün süreli ön izin verilir.
            Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına üç nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman İdaresine onaylatılır. Uygulama projesinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tarım ve süresi ayrı ayrı gösterilir. Onaylanan projenin iki örneği yetkili Orman İdaresince İdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir.
13- Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazların yıllık tahmini kira bedelleri; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller üzerinden tespit edilir.
14- İlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilir. Kira bedelleri yıllık ve peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, varsa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit ve takdir edilen bedel kiracı tarafından peşin olarak İdareye ödenir.
15- Tereddüt edilen hususlarda 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ve Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) görüşleri geçerli sayılır.
16- İhale bilgileri www.gumushanedefterdarligi.gov.tr veya www.kelkit.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.
 
 
İLAN OLUNUR
05.10.2018