İLAN
KELKİT İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
1-Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi hudutları içerisinde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait aşağıda tapu ve ihale bilgileri yazılı arsa ile birlikte satış ihalesi 21.08.2018 Salı günü saat 14,00’da Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Açık İhale Usulü açık teklif 38. Maddesi sözlü teklif istenmesi ile yapılacaktır.
2-İhale Kelkit Kaymakamlığı Toplantı Salonunda oluşturulan komisyonca yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
        -Geçici teminatı yatırmak, (Geçici teminat olarak Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.)
        -Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
        -Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
        -Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
        -Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği. Temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
4-İhale ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00TL karşılığında temin edilebilir.
5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Açık İhale Usulü açık teklif 38. Maddesi sözlü teklif istenmesi uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
7-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-İhale ilanı www.kelkit.gov.tr internet adresinden görülebilir.
     İlan olunur.
 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
İli / ilçesi
Mahallesi
Vasfı
Ada no
Parsel no
Yüzölç.M2
 
İmar Durumu
Fiili Durumu
Tahmin Edilen Bedeli TL
Geçici Teminat Miktarı TL
İhale Tarihi
İhale Günü
İhale Saati
Gümüşhane-Kelkit
Bahçelievler Mahallesi Çevre Yolu Mevkii
Arsa
515
9
248,10m²
 
İmarlı
Arsa
107.179,20
6.500,00
28.08.2018
Salı
14:00